Responsabilitat Civil d’Administradors

Responsabilitat Civil d’Administradors i Alts Directius D & O
La reforma de la Llei de Societats de l’any 2003, la nova Llei Concursal, la Llei de Transparència i el Codi de Bon Govern signifiquen una major vigilància sobre les decisions adoptades per els gestors i administradors de les empreses, i suposa un augment del regim de responsabilitat dels càrrecs i propietaris d’ aquestes empreses.
De fet, la legislació actual ja obliga els Adminstradors, Consellers i Directius de qualsevol Societat a respondre, inclòs amb el seu patrimoni personal, dels danys i perjudicis causats a tercers, els accionistes/socis o a la pròpia societat per les decisions de gestió que es prenguin.
Aquest regim de responsabilitat afecta tant a les Societat Anònimes (art. 133 a 135 de la L.S.A.), a les Societats Limitades (art. 69 Llei 2/95), les Cooperatives (art.43 Llei 27/99, les Fundacions (art.17 Llei 20/02), i entitats esportives (art.142-148 decret 58/2010).

Proposta per a empreses que:

La seva facturació sigui menor de 3.000.000
La seva activitat no estigui relacionada amb: tabac, banca, assegurances, biotecnologia / farmàcia, construcció i promocióimmobiliària i telecomunicacions.
No hagi tingut reclamacions ni coneixement d’alguna circumstància o incident que pugui donar lloc a futures reclamacions

Límit                           Prima neta

600.000,00 €                500,00 €
1.000.000,00 €              750,00 €
1.500.000,00€              1000,00€
2.000.000,00€              1400,00€

25 de novembre de 2015 - Marcar el permalink.